Skip to main content

Privacy Policy

Algemene Informatie

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is At Home Publishers bvba, met maatschappelijke zetel te Scheldestraat 35 Antwerpen 2000 met ondernemingsnummer be 0817.503.528 (hierna “entrr”).
  2. entrr verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Lees deze privacyverklaring daarom aandachtig.

Verzameling van uw persoonsgegevens

  1. entrr verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die u uit vrije wil hebt verstrekt tijdens uw bezoek aan entrr.be (de “Website”). Deze persoonsgegevens worden steeds verzameld, gebruikt en beschermd in overeenstemming met deze privacyverklaring, met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonslijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd) en elke andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruik van uw persoonsgegevens

  1. entrr gebruikt uw persoonsgegevens om u de gewenste informatie te verstrekken over bepaalde producten of diensten en, indien u hiervoor heeft geopteerd, om u haar nieuwsbrief toe te sturen.
  2. U persoonsgegevens worden bijgehouden conform de toepasselijke privacyregels. In elk geval zullen de persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor het bereiken van bovenstaande doeleinden.

Mededeling en doorgifte van uw persoonsgegevens

  1. Voor het bereiken van bovenstaande doeleinden kan entrr uw persoonsgegevens doorgeven aan commerciële partners en/of derden die door entrr zijn ingeschakeld om duidelijk omschreven diensten te leveren voor en in naam van entrr (bijvoorbeeld leveranciers van IT gerelateerde diensten).
  2. Om bovenstaande doeleinden te bereiken, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar andere landen binnen de Europese Economische Ruimte. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden tenzij zulke doorgifte noodzakelijk is voor het bereiken van bovenstaande doeleinden, in welk geval wij ervoor zullen zorgen dat de doorgifte geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Recht op toegang, verbetering en verzet

  1. U hebt het recht tot toegang van uw persoonsgegevens en, indien uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, ons te verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. U kan zich ook steeds verzetten tegen onze verwerking van persoonsgegevens door ons te contacteren op onderstaand e-mailadres.

Contact

  1. Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of indien u uw recht van toegang, verbetering of verzet wenst uit te oefenen, gelieve ons dan te contacteren op het volgende e-mailadres: [info@entrr.be]. Indien u meent dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die strijdig is met de toepasselijke privacyregels, kunt u eveneens klacht indienen bij de bevoegde privacyautoriteit.